SAR วิทยาเขตแพร่ 2562

ไฟล์ประกอบ

# File Date added File size Downloads
1 doc ๐๑ ปกใน เมษายน 22, 2021 10:06 am 49 KB 89
2 doc ๐๒ คำนำ เมษายน 22, 2021 10:06 am 37 KB 94
3 doc ๐๓ บทสรุปผู้บริหาร เมษายน 22, 2021 10:06 am 42 KB 80
4 doc ๐๔ สารบัญ เมษายน 22, 2021 10:06 am 22 KB 100
5 doc ๐๕ บทที่ ๑ เมษายน 22, 2021 10:06 am 143 KB 96
6 doc ๐๖ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต เมษายน 22, 2021 10:06 am 72 KB 96
7 doc ๐๗ องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย เมษายน 22, 2021 10:06 am 81 KB 88
8 doc ๐๘ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ เมษายน 22, 2021 10:06 am 35 KB 107
9 doc ๐๙ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เมษายน 22, 2021 10:06 am 33 KB 98
10 doc ๑๐ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ เมษายน 22, 2021 10:06 am 73 KB 81
11 doc ๑๑ บทที่ ๓ เมษายน 22, 2021 10:06 am 47 KB 80

Leave a Comment