ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการดำเนินงานของวิทยาเขตแพร่

๓.๕ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการดำเนินงานของวิทยาเขตแพร่

ที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

ระดับคะแนน ๕

๔.๑๐

๔.๒๐

 

 

 

4.38

4.55

4.38

 

 

จำนวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติ

รูป/คน

 

 

 

 

 

 

1

 

ร้อยละของนิสิตชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อนิสิตชาวต่างประเทศที่รับเข้าศึกษาในแต่ละรุ่น

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานหรือปฏิบัติศาสนกิจในองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศต่อบัณฑิตที่มีงานทำหรือปฏิบัติศาสนกิจ

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

 

 

 

96.10

100

100

100

 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้บูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

 

 

 

 

40

60

20

 

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรม

จำนวน

 

 

 

 

1

1

1

 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ร้อยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๘๐

 

 

 

100

100

100

100

 

ร้อยละของหลักสูตรนานาชาติที่มีมีการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรือสังคมให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ร้อยละ

ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

๓๓

๕๐

๖๖

๘๓

๑๐๐

 

 

 

30

38.24

45.71

45.71

 

๑๐

ร้อยละของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

๕๐

๕๐

๕๕

๖๐

๖๐

 

 

 

23.33

40

38.29

40

 

๑๑

ร้อยละของอาจารย์ที่ใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ร้อยละ

๒๐

๒๕

๘๐

๘๕

๙๐

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒

ร้อยละของหลักสูตรที่มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่ระบุ ใน มคอ. ๒

ร้อยละ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓

ร้อยละของรายวิชาที่ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ร้อยละ

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔

ระดับความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ที่มีต่อทรัพยากรทางการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ระดับ

 

 

 

4

4.41

4.06

 

 

๑๕

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

จำนวน

 

 

 

4

6

5

7

 

๑๖

ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อจำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด

ร้อยละ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

 

 

 

23.33

40

53.33

 

 

๑๗

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑

ร้อยละ

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

 

 

 

14.29

16.67

22.22

11.43

 

๑๘

ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อจำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด

ร้อยละ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

 

 

 

40

51.43

51.43

65.71

 

๑๙

ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับชาติ

ร้อยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๐

ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับนานาชาติ

ร้อยละ

๒๑

จำนวนโครงการวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยไทยดำเนินการร่วมกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ

จำนวน

๒๒

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดี

ร้อยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

 

 

 

100

100

100

100

 

๒๓

จำนวนผลงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัล ในระดับชาติ

จำนวน

 

 

 

1

 

๒๔

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการะบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

จำนวน

๑๐

๑๕

 

 

 

20

30

40

55.56

 

๒๕

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการวิจัย

ร้อยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

 

 

 

34

40

48.85

51.11

 

๒๖

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

 

 

 

38.57

40.91

51.14

55

 

๒๗

จำนวนผลงานด้านพระพุทธและศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติ

จำนวน

 

 

 

1

1

1

 

1

 

๒๘

จำนวนนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการบูรณาการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

จำนวน

 

 

 

1

1

2

3

 

๒๙

ระดับความสำเร็จของการนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

ระดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐

ระดับความสำเร็จของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ระดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๑

ระดับความสำเร็จของงานเป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒

ระดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๒

ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาตามพันธกิจและแผนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

ระดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓

ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนงบประมาณ

ร้อยละ

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ

ระดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕

ระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

ระดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ประกอบ

# File Date added File size Downloads
1 doc ค่าเป้าหมายแผน12 เมษายน 22, 2021 9:59 am 32 KB 90

1 thought on “ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการดำเนินงานของวิทยาเขตแพร่”

Leave a Comment