ประกาศ คำสั่ง หนังสือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / quick link
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี

นักจัดการงานทั่วไป

รวบรวมและประมวล ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาระบบกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานอบรมและบริการวิชาการ รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ
เว็บไซต์หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

สารจากผู้บริหารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา