ประกาศ คำสั่ง หนังสือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / quick link
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี

นักจัดการงานทั่วไป

รวบรวมและประมวล ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาระบบกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานอบรมและบริการวิชาการ รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ
เว็บไซต์หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หนังสือองค์ความรู้ Info Graphic ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์ม เอกสาร ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2564 แต่ละสาขา
สารจากผู้บริหารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ความรู้ นวตกรรม
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

เยี่ยมชมห้องประกันคุณภาพการศึกษาแบบ VR (อยู่ระหว่างการพัฒนา)